2008 Beijing Olympics - Team Singapore Table tennis women won Olympics silver - Li Jia wei, Feng tian wei, wang yugu

Winning silver

Singapore’s table-tennis team won the silver medal at the Beijing Olympics.